fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום דיווח ברשם החברות

התנהלות תקינה מול רשם החברות מונעת עוגמת נפש והטלת סנקציות שונות. עורכי הדין של פירמת KR מיומנים מאוד במילוי כל הדרישות בעת הקמת חברה חדשה כך שהתהליך יושלם תוך זמן קצר ככל האפשר, וכן בהגשת הדיווחים השונים – גם אלה התקופתיים וגם אלה שנדרשים בעקבות אירועים ספציפיים.

אילו מסמכים יש להגיש לרשם כשמקימים חברה?

בקשה לרישום חברה חדשה מוגשת לרשם החברות בצירוף הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים ראשונים (לפחות דירקטור אחד) ותקנון. כמו כן יש לשלם אגרה. מומלץ לנסח תקנון ספציפי לחברה. השירות של פירמת KR כולל גם בדיקת שמות פנויים לחברה.

אילו אירועים מחייבים דיווח לרשם החברות?

שינויים בתקנון של החברה, שינוי בהון הרשם שלה, העברת או הקצאת מניות, שינוי בהרכב הדירקטוריון, שעבוד או משכנתא וכן שינוי בכתובת החברה. גם על הפסקת כהונת רואה חשבון מבקר יש לדווח לרשם החברות. חשוב להדגיש כי לכל דיווח יש מסגרת זמן – כך למשל על שינויים בדירקטוריון יש ליידע את רשם החברות תוך 14 ימים.

מדוע חשוב להקפיד על הגשת הדוח השנתי בזמן?

החל משנת 2010 יש לרשם החברות את הסמכות להטיל סנקציות שונות על חברה שלא מגישה במועד את הדוח השנתי (שבו מפורטים מחזיקי המניות בחברה, אופן החלוקה של המניות, זהותם של הדירקטורים ועוד). בין השאר רשאי הרשם להטיל קנס של כ-7,300 ש"ח בגין כל הפרה. יש להדגיש כי ניתן לגבות קנסות שלא שולמו ע"י החברה גם מדירקטורים.

כיצד מתבצע פירוק חברה מרצון?

השלב הראשון הוא דיווח על כושר הפירעון של החברה – תצהיר שבו מתחייב רוב מתוך הדירקטורים כי החברה מסוגלת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה תוך שנה. בשלב הבא מכונסת אסיפה כללית של בעלי המניות, והיא ממנה מפרק. יש לדווח לרשם החברות על זהות המפרק שמונה. המפרק משתמש בנכסי החברה כדי לפרוע את חובותיה ולהסיר שעבודים. בסיום העבודה של המפרק, האסיפה הכללית תכונס שוב ודוח הפירוק הסופי יוצג בפניה. לאחר שהיא תאשר אותו, יש לדווח על כך לרשם החברות ובכך מושלם למעשה פירוקה של החברה. פירמת KR מסייעת לבעלי חברות שמבקשים לפרק אותן להשלים את התהליך ביעילות וללא עיכובים מיותרים.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה